תקנון ותנאי שימוש

בהצהרה זו תפורט בפני המשתמש תנאי השימוש הנהוגים באתר החברה והחברות הקשורות שלה (להלן: "החברה"), אשר פועל תחת הדומיין www.resumake.co.il ובשמות המתחם הקשורים אליו ובכל כתובת פעילה אחרת "האתר" או "אתר החברה"). החברה תהא זכאית מעת לעת, לשנות או לעדכן הצהרה זו. אנו ממליצים לחזור ולעיין בהצהרה זו מעת לעת מפאת שינויים אלו. כל התנאים בהצהרה זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנשים ולכל מגדר אחר.

בקריאת ההצהרה ושימוש באתר המשתמש מתחייב כי הסכים לתנאים הכתובים בהצהרה זו ומסכים להיות מחויב לתנאים  שעשויים להתעדכן. במקרה והוא צורך את שירותים אלו מטעם ארגון, המשתמש מסכים לתנאי השימוש האלו עבור אותו ארגון והמשתמשים המורשים שלו. המשתמש מאשר שיש לו את הסמכות לחייב את אותו ארגון לתנאי השימוש האלו. ההסכם סוכם בצורה אלקטרונית והחברה תציג למשתמש את תנאי השימוש לפני ביצוע פעולה הדורשת את אישורו.

1. רכוש החברה
כל הזכויות הקנייניות באתר, כל מידע, מלל, גרפיקה, פטנטים, רעיונות או חומרים אחרים המופיעים באתר ("התוכן"), וכל השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות, פלטפורמה ליצירת קורות חיים ומערכות טכנולוגיות התומכות בכך ואזורים אישיים ("השירותים"), הינם ויישארו ברשותם של החברה והמורשים שלה. האתר, התוכן והשירותים מוגנים ע"י דיני זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ואחרים. למעט כמותר במפורש בתנאי השימוש האלה, המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשנות או להכין עבודות נגזרות המבוססות עליהם, להפיץ, למכור, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, או להשתמש בכל אופן אחר באתר, התוכן או השירותים. אינו רשאי להעתיק או לשנות אף חלק מקוד המקור לרבות ה-CSS ,HTML או ה- JavaScript באתר. אינו רשאי להשתמש באתר, התוכן או השירותים בקשר לכל שירות אחר, למטרה כלשהי לרבות מטרות עסקיות ללא אישור מפורש מהחברה, השימוש מיועד לשימוש פרטי בלבד. לחברה כל הזכויות הקנייניות לכל שיפור באתר, התוכן והשירותים הקיימים.

2. השימוש באתר
השימוש באתר ו/או יצירת קורות חיים ו/או יצירת חשבון אישי ו/או יצירת קשר כזו או אחרת מהווה אישור המשתמש להתקשרות מול החברה. לעיתים נציגים מוסמכים מטעם החברה יצרו איתו קשר על מנת לסייע לו בבקשתו. כל עוד לא ציין אחרת, הוא נותן בזאת את האישור לחברה לשמור את קורות החיים שלו במאגריה ו/או להעביר את קורות החיים ו/או פרטיו לכל צד שלישי ו/או גורם רלוונטי שהחברה תמצא כמתאים לבקשתו לפי המפורט בהמשך הצהרה זו. המשתמש רשאי להפסיק את ההתקשרות עם החברה על ידי שליחת מייל וציון בכתב כי אינו מעוניין בהמשך ההתקשרות. מרגע קבלת המייל בחברה וסיום עיבודו תוך זמן סביר, היא תחדל בהתקשרות מול המשתמש ולא תעביר את פרטיו לגורמים נוספים. המשתמש מבין ומאשר להצטרף למאגר מידע (מאגר מס' 700062593) שמחזיקה בו החברה לפי חוק ומפוקח ע"י משרד המשפטים.

3. הצדדים בהסכם
תנאי ההסכם חלים בין החברה למשתמש ומבטלים כל הסכם אחר שנעשה בין הצדדים. שינויים בהסכם זה יכובדו רק לאחר אישור מפורש ובכתב של שני הצדדים.

4. אפשרויות תשלום
החברה מציעה מספר אפשרויות תשלום עבור השירותים שלה, היא מפרטת בכל הצעה את השירותים הכלולים בה ואת המחיר הסופי כולל מע"מ. המשתמש רשאי לבחור את ההצעה המתאימה לו. טעויות ויזואליות בעיצוב ההצעה אינן מחייבות את החברה. כל הצעה מכילה מידע מפורט עבור המשתמש. טעויות או שגיאות של החברה בהצעת מחיר או בהצעה עצמה אינן מחייבות את החברה.

5. התחייבויות בין החברה למשתמש 
ההסכם נחתם בצורה דיגיטלית מרגע אישורו של המשתמש ומילוי הפרטים הנדרשים. במקרים של תשלום אלקטרוני עבור השירות, החברה תנקוט אמצעי אבטחה מתאימים לעיבוד הבקשה. 
החברה רשאית, במסגרת החוק, לאמת בעצמה או דרך חברות צד שלישי אם המשתמש מסוגל לעמוד בהתחייבויות התשלום שלו. במידה ויעלו ספקות לחברה לגבי תשלום המשתמש, היא רשאית לסרב לעסקה בין הצדדים או לבקש בטחונות נוספים. לאחר אישור ההסכם בין הצדדים, החברה תספק למשתמש את פרטי ההתחברות שישמשו לצורך גישה לחשבון בפלטפורמה והשירותים באתר. בפרטים אלו, מאפשרת החברה למשתמש זכות שימוש בלעדית, אישית ובלתי ניתנת להעברה בפלטפורמה ובשירותים, החל מאותו הרגע ולמשך כל תקופת ההסכם.
פרטי הכניסה, השימוש בפלטפורמה והשירותים באתר הם אישיים לחלוטין, על המשתמש להקפיד על סודיות מירבית לפרטי הכניסה שלו.

6. מחיר העסקה
השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, ויפורסמו באתר מעת לעת, המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
המשתמש מתחייב להודיע מיידית לחברה על אי דיוקים בפרטי התשלום שהזין. המשתמש מחויב ליתרה מספקת בחשבונו על מנת לעמוד בתשלום לחברה.
במידה והמשתמש לא יעמוד בהתחייבויות התשלום שלו, יקבל התראה מהחברה על אי עמידה בתשלום, ויהיו לו 14 ימים נוספים להסדיר את התשלום. במידה ובתום הימים הנוספים המשתמש לא עמד בהתחייבויות התשלום שלו מול החברה, החברה תהיה זכאית לקבלת תשלום ריבית ופיגורים בסך 15% עבור אי התשלום של המשתמש עבור כל חודש שלא שילם.

7. מדיניות ביטולים
החברה פועלת לפי חוק, לאחר סיום הרכישה קורות החיים יהיו זמינים להורדה והמשתמש יהיה רשאי להשתמש בפלטפורמה למשך התקופה שסוכמה. מרגע קבלת השירות, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו ולא יהיו טענות עתידות לחברה בנושא זה. לפניות בנושא זה, ניתן לפנות לחברה בדף יצירת קשר (www.resumake.co.il/contact).

8. זמן אספקה
החברה אחראית לספק את השירות בעת קבלת הנתונים מהמשתמש ולאחר אישור התשלום. במידה ואספקת השירות מתעכבת מסיבה כלשהי, החברה תעדכן את המשתמש לא יאוחר משלושים ימים מביצוע ההזמנה. במקרה כזה, המשתמש יהיה זכאי לסיים את ההסכם ללא עלויות ויקבל החזר כספי מלא.

9. התחייבויות המשתמש
המשתמש ימסור במועד המתאים את כל המידע הדרוש לחברה לבצע את ההסכם ויבצע את הצד שלו בהסכם.המשתמש מצהיר כי השימוש באתר החברה תחת אחריותו הבלעדית והוא פוטר את החברה מהאשמות, טענות או נזקים עתידיים. המשתמש אחראי על השימוש בפלטפורמה ובשירותים.
המשתמש לא ימכור, יעביר או ישעבד את זכויותיו וחובותיו בהסכם לצד שלישי.
המשתמש אינו רשאי לבצע ניטור, פיקוח או הנדסה לאחור (Reverse Engineering) של הפלטפורמה ו/או פונקציונליות של הפלטפורמה.
השימוש בפלטפורמה על ידי המשתמש לא יפגע בשמה הטוב של החברה או מי מטעמה או צד שלישי אחר.
התוכן שהמשתמש יעלה לפלטפורמה חייב להיות מסופק בצורה ובמתכונת שציינה החברה.
המשתמש מבטיח כי המידע שיעלה לפלטפורמה יהיה נכון, מדויק, שלם, אמין ועדכני, גם אם מקורו מגורם צד שלישי. החברה אינה אחראית על השימוש בתוכן על ידי המשתמש.
המשתמש אינו רשאי להעלות תוכן: לא אמין, מטעה, לשון הרע, דיבה, פוגעני, מפלה, מעורר שנאה או גזענות, ארוטי, פורנוגרפי, היפר-קישורים, הפרת זכויות יוצרים, הפרת זכויות צד ג', נתונים אישיים לא שלו, תקשורת מסחרית, צדקה, מידע על כתות, מכיל וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרואינים, בוטים, תוכנה פוגענית / פולשנית / מזיקה, תוכנה אחרת העוקפת את אבטחת השירות, מזיקה לשירות, עוקפת אמצעי הגנה של השירות, הורסת את האתר, כלים או יישומים למחקר או הנדסה לאחור של הפלטפורמה בכל דרך שהיא שאינה ראויה.
המשתמש מתחייב לשמור עותק דיגיטלי של כל המידע, הנתונים והתכנים שיספק לחברה בביצוע ההסכם.
השימוש בפלטפורמה ובשירותים על אחריות המשתמש בלבד.
המשתמש מבטיח סביבת עבודה תקינה ובטוחה עבור השימוש בפלטפורמה. החברה מבטיחה שחשבון המשתמש יוגדר בפלטפורמה כראוי.
המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת הקשר דרך:  www.resumake.co.il

10. התחייבויות החברה
החברה אינה מתחייבת להשיג תוצאות כלשהן עבור המשתמש אלא מספקת גישה לתוכנה AS IS. לחברה הזכות לסגור את הפלטפורמה או להגביל את הגישה אליה או את הפונקציונליות שלה, כולה או חלקה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקופה מוגדרת או בלתי מוגדרת, מבלי שהיא חייבת לשלם נזק למשתמש.
לחברה הזכות בכל עת להגביל או לסיים את הזכות להשתמש בפלטפורמה או לחסום את פרטי הכניסה של המשתמש במידה והוא פועל נגד תקנון האתר או הסכם זה.
החברה אינה מתחייבת שהפלטפורמה תהיה ללא שגיאות, באגים או הפרעות כלשהן.
החברה אינה מתחייבת כי הפלטפורמה תהיה זמינה בכל עת או שתופיע בכל עת ללא טעויות.
החברה רשאית לקבוע מגבלה על שטח אחסון או נתונים המסופקים למשתמש. לחברה הזכות לפרסם תוכן אנונימי ולהשתמש בו במהלך סיום ההסכם לשיפור הפלטפורמה והשירותים, ופיתוחים נוספים.

11. שמירה על המידע 
החברה רשאית לעבד נתונים אישיים של המשתמש או לספק אותו בתנאי ההסכם. נתונים אלו יחולו בהתאם להגדרת הפרטיות של החברה, שהמשתמש מסכים לה במסגרת הסכם זה.
המשתמש פוטר את החברה מפני כל תביעות צד ג' הנובעות ו/או קשורות לעיבוד נתונים אישיים על ידי החברה דרך הפלטפורמה ו/או השירותים או על ידי צד שלישי המספק שירותים לחברה.

12. זכויות קניין רוחני 
כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, השירותים וכל פריט אחר המסופק בעקבות ההסכם, מוקנות באופן בלעדי לחברה או למי מטעמה. המשתמש מקבל זכות שימוש רק למשך תקופת ההסכם.
המשתמש אינו רשאי לפגוע בכל צורה שהיא בזכויות הקניין הרוחני של החברה בפלטפורמה ובשירותים.
המשתמש אינו רשאי לשנות, לחקור, לשכפל, לפרק או ליישם הנדסה לאחור (Reverse Engineering). המשתמש אינו רשאי לבצע פעולות כלשהן במטרה לגלות את קור המקור של הפלטפורמה, בעצמו או דרך תוכנות צד שלישי או גורמים מטעמו. לחברה הזכות להגן על זכויות הקניין הרוחני שלה, המשתמש אינו רשאי להסיר או להימנע מאמצעי הגנה של החברה. במקרה שנקבע באופן סופי בבית המשפט כי הפלטפורמה והשירותים פוגעים בזכות קניין רוחני של צד שלישי, או במקרה והחברה סבורה שיש סיכוי שהפרה כזו קרובה, החברה תמשיך לאפשר למשתמש להשתמש בפלטפורמה. אם החברה תהיה סבורה שהדבר לא אפשרי, קיימת הזכות לחברה להפסיק את ההסכם מבלי לשלם נזק למשתמש. 

13. העברה והסבת זכויות
המשתמש אינו רשאי להעביר זכויות וחובות לפי הסכם זה לצד שלישי ללא הסכמה מפורשת של החברה. החברה רשאית להעביר זכויות וחובות על פי ההסכם לצד שלישי. 

14. תקופת ההתקשרות וסיומה
ההסכם בין הצדדים יהא למשך התקופה שבחר המשתמש בתוכנית התשלום. 
שני הצדדים רשאים לסיים את ההסכם ללא הודעה בכתב במקרה של מחדל, אי עמידה בתקנון או התערבות של בית משפט ומבלי שהם חייבים לשלם כל נזק או פיצוי, במקרים הבאים: הקפאת הליכים, בקשה לפשיטת רגל או פשיטת רגל. במידה והמשתמש קיבל תמורה מהחברה, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי. מתום ההתקשרות, כל זכויות השימוש של המשתמש בפלטפורמה אינן תקפות.

15. השימוש באתר
המשתמש רשאי להשתמש באתר, בתוכן ובשירותים הפועלים בו. במסגרת שימושו הוא מסכים להשתמש באתר, התוכן או השירותים אך ורק לצרכים פרטיים ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם קיבל אישור מפורש מהחברה. במסגרת שימוש זה הוא מסכים שלא לעשות כל אחת מהפעולות להלן, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש, בכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):
- להשתמש בשירותים בניגוד לכל דין, זכות של החברה או אדם אחר או לנצל לרעה את השירותים.
- לנסות לגשת, לגשת, לתקוף או לחדור בצורה לא חוקית למערכות החברה או התחומים הלא-ציבוריים של האתר או לחבל בהם או להשתמש בהם.
- לנסות לחקור, לסקור או לבדוק את פגיעותה של כל מערכת או רשת או להפר כל אמצעי בטחון או אימות.
- לחדור או לפרוץ לאזור אישי של משתמש אחר מלבדך.
- לנסות לחדור ולגשת לקורות חיים של משתמשים אחרים מלבדך.
- לנסות להיכנס לאתר, התוכן או השירותים או להפעיל עליו כלי Crawling, לערוך חיפוש בו עם כל מנוע, תוכנה, כלי, סוכן, מתקן או מנגנון למעט התוכנה שסופקה ע"י החברה.
- לנסות לפענח, להדור, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה באתר, התוכן או השירותים.
- הפיכת תפקוד האתר, התוכן או השירותים זמינים לצדדים שלישיים.
- להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, לשנות, לשכפל, לייצר עבודות נגזרות, למסגר, לשקף, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשדר או להפיץ את כל האתר, התוכן או השירותים או חלק מהם בכל צורה או מדיה או באמצעים כלשהם.
- להפעיל או לאפשר להפעיל תוכנות או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawler Robots, וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר. יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר.
- הצגת תכנים מהאתר בתוך מסגרת (frame / iframe), גלויה או סמויה.
- קישור לאתר ולתוכן מכל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק.
- להפריע, או לנסות להפריע, לגישה של כל משתמש, מארח, שרת או רשת, לרבות, ללא הגבלה, שליחת וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, תקיפה דיגיטלית, התקפת אדם בתווך (Man In The Middle), התקפת מניעת שירות (DDoS) כלי בדיקות חדירות, כלים זדוניים, רוגלות, מזיקים, ונדאלים, תוכנות העמסת יתר, הצפה, שליחת ספאם או הפצצת תיבת הדואר של האתר או כל פעילות שתפגע או תגנוב מידע משירותי החברה.
- העלאת תוכן המפר זכויות של אחר – לרבות זכויות קניין רוחני.
- מידע הנוגע לקטינים ו/או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים ודרכי ההתקשרות עמם.
- כל מידע או הצעה או יישום בעלי אופן מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי / שיווקי.
- התחזות או מתן מצג שווא של יחסיכם עם כל אדם או גוף הקשור לחברה או למערכות השונות שלה.

לחברה הזכות לחקור ולתבוע בגין הפרות של האמור לעיל, לרבות הפרת זכויות קנין רוחני וכל הקשור לביטחון האתר והמשתמשים שלו, עד למיצוי הדין. בנוסף, רשאית לערב ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהעמדה לדין של מבקרים המפרים את תנאי שימוש אלו. המשתמש מאשר כי לחברה קיימת הזכות לנטר את הגישה לאתר, התוכן, השירותים והשימוש בהם על מנת לוודא עמידה בתנאי השימוש ותפעול שוטף של האתר.

במקרה של הפרת אחד מתנאי השימוש על ידי המשתמש, השימוש באתר, התוכן והשירותים השונים בו יבוטלו באופן אוטומטי. במידה והמשתמש יהיה במהלך תקופת ההתקשרות, היא תפסק והמשתמש לא יהיה זכאי להחזר כלשהו. החברה שומרת את הזכות לבטל את הגישה לאתר, התוכן, השירותים והשימוש בהם בכל עת, עם או בלי סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן החברה שומרת את הזכות להפסיק לספק או לשנות את האתר, התוכן, והשירותים, באופן מלא או חלקי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

16. רישום לאתר
השימוש באתר אינו כרוך ברישום, עם זאת, אזורים שונים באתר, כגון האזור האישי, יצירת קורות חיים ויצירת קשר, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים על פי שיקול החברה. ברישום לאתר המשתמש מסכים לתנאי השימוש של החברה. ייתכן ובמהלך הרישום ידרש לאשר באופן מפורש את הסכמתו לתנאי השימוש באתר. השלמת הרישום בכל אחד מהמקרים האלו יתבצע רק לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמת המשתמש. במידה ונדרש המשתמש למסור את הפרטים כאמור לצורך שימוש מאילו משירותי האתר, עליו למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממנו את השימוש התקין באתר ולמנוע אפשרות יצירת קשר עמו.
השימוש בחלקי האתר המחייבים רישום ואישורך מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהחברה ו/או מי מטעמו, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם"). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לחברה במהלך ההרשמה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך החברה ו/או מי מטעמה.

17. רישום למערכת: סיסמה
בהרשמת המשתמש לאחד מהשירותים ייתכן וידרש להכנסת סיסמה, הוא  אחראי להבטחת הסיסמה על מנת לגשת לכל האזורים האישיים באתר ובפרט קורות החיים שיצר. המשתמש מסכים לקחת אחריות בלעדית לכל פעילויות או פעולות במשתמש שלו, אם נתן את הסכמתו לאותן פעילויות או פעולות או לאו. באחריותו לא למסור סיסמה זו לגורם אחר. להקפידלהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. עליו להודיע לחברה מיד לגבי כל שימוש של הסיסמה שאינו מורשה. אסור להשתמש ו/או לנסות להשתמש בחשבון משתמש וסיסמה אחרים ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש האחר.

18. פלטפורמה ליצירת קורות חיים
החברה מפעילה באתר פלטפורמה המאפשרת יצירת קורות חיים בצורה ויזואלית ונוחה עבור כל אדם פרטי החפץ בכך, שמה המסחרי הינה Resumaker.
השימוש בפלטפורמה זו כפוף לתנאי השימוש והפרטיות המפורטים בדף זה ומהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור. במידה והמשתמש אינו מסכים לכל תנאי השימוש הוא אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.
המערכת ליצירת קורות חיים הינה פלטפורמה חדשנית שהוקמה על ידי החברה ונמצאת בשלבי רישום פטנט (Patent Pending). במערכת זו המשתמש ממלא פרטים בשדות המוצגים לו וכך המערכת בונה את קורות חיים בהתאמה. החברה אינה אחראית למידע אשר הכניס המשתמש ומשמשת רק פלטפורמה ליצירת המסמך.
מוצהר ומוסכם כי קוד התוכנה מוגן בזכויות יוצרים ומשום כך אסור להעתיק ו/או למסור ו/או כל חלק מהקוד ו/או סיסמאות הגישה לחשבון האישי לשום גורם, בתמורה או שלא בתמורה, ללא אישור מפורש מהחברה.
המערכת אינה מסננת מידע, תוכן, מידע שגוי ו/או כל נתון אחר שהכניס המשתמש, אלא רק מציגה את המידע AS IS בשדות המתאימים. החברה אינה אחראית לטיב הקובץ הסופי, איכותו, תקינותו, רמתו ביחס לאחר, נזק, אובדן עבודה, השפעתו על הקריירה, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בעקבות השימוש. 

החברה מסירה כל אחריות לנזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שיגרם למשתמש בעקבות השימוש שנוצר במערכת ליצירת קורות חיים, המשתמש מסכים ומבין כי האחריות המלאה היא שלו והחברה מספקת רק תשתית ליצירת הקובץ, המשתמש מאשר כי התוכן אשר הוא ממלא נמצא תחת אחריותו הבלעדית, וכי למשתמש או לכל גורם צד שלישי לא תהיה כל תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בנושא זה.
החברה תעשה כמיטב יכולתה לשמור על זמינות מרבית של המערכת ליצירת קורות חיים. עם זאת, היא אינה מתחייבת כי המערכת ליצירת קורות חיים תהיה זמינה בכל עת. החברה רשאית להפסיק את ניהול האתר, עדכון התוכן, אחסונו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהחלטה זו. החברה תעשה כמיטב יכולתה לשמור על קורות חיים שיצר המשתמש, עם זאת יתכן ומסיבה כלשהי כגון עבודת תחזוקה ועדכונים, קורות החיים שיצר המשתמש ימחקו, החברה אינה מתחייבת לשמור את קורות החיים לזמן כלשהו בשרתיה ועל אחריות המשתמש ליצור גיבוי לקבצים שיצר.
במקרה של שימוש זדוני ו/או שימוש מסחרי אחר של משתמש או מי מטעמו במערכת ליצירת קורות חיים, יהיה על המשתמש לפצות את החברה עבור כל נזק שיגרם.
המשתמש מתחייב שלא לסרוק את האתר בצורה אוטומטית (Crawling) ו/או בכל שימוש אחר שעשוי לשמש אותו לעניינים מסחריים או בכל נושא אחר שלא קיבל את רשות החברה, כל הפרה של התחייבות זו הינה הפרה מהותית של הסכם זה ועשויה לגרום לנקיטת הליכים משפטיים.
למען הסר ספק, מובהר כי חל איסור מוחלט להעביר את זכויותיו או חשבונו לאחר ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם בציבור ללא אישור החברה ו/או לחבל ו/או לבצע פעולות זדוניות ו/או לבצע הנדסה לאחור (Reverse Engineering) ו/או כל שימוש שאינו סביר או חוקי במערכת ליצירת קורות חיים.
מובהר כי השימוש באתר מיועד עבור אנשים פרטיים בלבד, כל שימוש אחר דורש אישור מפורש בכתב מהחברה. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, פרסום של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש על ידי החברה, אסור בהחלט ומהווה עבירה על החוק.
למשתמש תהיה גישה לאזור אישי במערכת ליצירת קורות חיים ויוכל להתחבר בעזרת שם משתמש וסיסמא או בדרך אחרת בה תחליט החברה., המשתמש ישמור על נתוני ההתחברות בצורה מאובטחת ככל הניתן. 
החברה תעשה ככל שביכולתה למנוע חדירה של גורמים לא מורשים לאזור האישי, זאת בעזרת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, הצפנות וגם בדיקות של מומחי אבטחת מידע מעת לעת. עם זאת, אף מערכת אינה מוגנת לחלוטין, לכן החברה מסירה אחריות עבור נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה לא מורשית.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק חשבון משתמש שאינו פעיל, פיקטיבי, כזה שיש בו חשד לפעילות לא תקינה ו/או לא חוקית ו/או אסורה, ללא כל התראה מראש. המשתמש מסיר כל טענה בנוגע לנזק שעלול להגרם לו בעקבות מחיקת חשבונו.
החברה תשמור את קורות החיים בשרתיה בצורה מאובטחת לפי התקנות המוגדרות בחוק, החברה אינה מתחייבת לתקופת שמירת המידע והמשתמש אחראי לגבות את המידע בצורה אישית ומסיר טענות עתידיות לאי שמירת המידע האישי בשרתי החברה.
כל הדוגמאות, טיפים, הנחיות והערות שמוצגות למשתמש נועדו לסייע לו בתהליך ואין בהם תחליף לשיקול דעתו של המשתמש. האחריות על כתיבת קורות חיים, אופן השימוש בהם והפצה עתידית למעסיקים פוטנציאליים היא על המשתמש בלבד. החברה אינה מבטיחה בשום צורה תוצאות כלשהן בעקבות שימוש קורות חיים שנוצרו על ידי המערכת.

המשתמש מסכים כי השימוש במערכת ליצירת קורות חיים מותנה בצירופו למאגרי המידע של החברה ושמירת קורות החיים שיצר בשרתי החברה. המשתמש מאשר כי קרא ואישר את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בעמוד זה בכללותו ובפרט בחלקים המתייחסים לאופן השימוש במידע שהתקבל בחברה, מסירת מידע לצדדים שלישיים ואופן הפסקת הפעילות ו/או מחיקת מידע אישי.
כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות ביחס המערכת ליצירת קורות חיים ובפרט הפלטפורמה ליצירת קורות חיים, עיצוב האתר, UI, UX, Flow המשתמש במערכת, קוד שרת, קוד לקוח, HTML, CSS, JavaScript, תוכנו, דוגמאות לקורות חיים, תבניות לקורות חיים, עיצובים של קורות חיים, קבצים גרפיים, אופן הצגת המידע ועריכתו באתר, שמורות באופן בלעדי לחברה וכל הפרה תגרום לנקיטת הליכים משפטיים לפי דין.
השימוש במערכת עשוי להיות כרוך בתשלום לפי תוכניות התשלום של החברה. במידה והמשתמש ירכוש תוכנית כזו או אחרת, הוא מתחייב כלפי החברה לשלם את כל החיובים של חשבונו.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע הנשמר באתר, הינו רכושה הבלעדי של החברה ולחברה מלוא הזכויות במידע והשימוש בו.

19. אחריות על תוכן המשתמש
החברה אינה אחראית על כל תוכן ו/או נתונים ו/או מידע שסופק ו/או הוצג על ידי המשתמש באתר ובקורות החיים שיצר בפרט. החברה אינה מתחייבת כי נתונים שסיפק המשתמש נכונים או מדויקים. המשתמש רשאי לדווח על פעילויות חשודות, במידה וזיהה כאלו בחשבונו, לחברה.

20. הסרת אחריות 
השימוש באתר, בתוכן ובשירותים השונים של החברה, ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לו או למי מטעמו או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.

21. ניוזלטר ודיוור אלקטרוני
מרגע שליחת פרטי המשתמש, הוא מאשר לחברה להוסיף אותו למאגר הנמענים שלה ולשלוח לו מעת לעת הודעות דיוור כאלו או אחרות. בכל הודעה שתישלח על ידי החברה, תהא אפשרות הסרהממאגר זה. ניתן לבקש להסיר את כל הנתונים אשר נשמרו במערכות החברה ו/או הסרה ממאגר הנמענים על ידי שליחת מייל ל- support@resumake.co.il.

22. שינויים והפסקת פעילות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו, עיצובו, היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר באתר, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלו יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, תפרסם החברה הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן נוסף ולאחר מכן תהא רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

23. דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור לחברה או לאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב - יפו.

24. פנה אלינו
החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם יש לך שאלות נוספות הקשורות לתנאי השימוש, ו/או אתה סבור כי אנו מפרים את זכויותיך, ו/או חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה אלינו (support@resumake.co.il) ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עדכון אחרון – ינואר 2024